فرکانس برنامه

موج اف ، ام رديف
98.9 مگاهرتز

تيلفونها در زمان پخش برنامه

+4536458809
+4536458819

و تيلفونهاي 24 ساعته راديو

004560697807

004571506732

 

برنامه ها

دوشنبه ها و چهارشنبه ها

از ساعت

14-12

دوشنبه 18-05-2020

چهارشنبه 27-05-2020
از شهر کوپنهاگن دنمارک

 

براي شنيدن برنامه هاي راديو نداي وطن برنامه
Quicktime player
نياز است