تماس با ما

تيلفونهاي مبايل

004571506732

004571553682

خانه: 004538815282

aminihakim@gmail.comو amini52@yahoo.com ايميل ها :

وتيلفون هاي ستديو هاي راديو به روز هاي دوشنبه و چهار شنبه

از ساعت 11/45 - 14/15

موج اف ام رديف 98.9

004536458819/004536458809

گويندگان. حکيم اميني و رويا اميني